alt

 

 

Statut fundacji „Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska"

 

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja pod nazwą „Na ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego", zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Sylwię Dereń i Krzysztofa Dereń zwanych dalej Fundatorami, została ustanowiona w dniu 08 kwietnia 2008 roku aktem notarialnym Repertorium A numer 5893/008. W związku z potrzebą rozszerzenia działalności na teren całego województwa dolnośląskiego Zarząd Fundacji podjął decyzję o przeniesieniu siedziby Fundacji do Wrocławia i o zmianie nazwy na „Fundacja na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska”.
W Legnicy decyzją Zarządu został powołany oddział terenowy o nazwie Fundacja
„Na ratunek dzieciom z Dolnego Śląska” – oddział w Legnicy. Fundacja działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Wrocław.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym

lub zbliżonym charakterze działania.

6. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.

7. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

8. Fundacja posiada osobowość prawną.

9. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§3

Fundacja używa pieczęci określającej jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Fundacja może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznymi prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

Rozdział II

Zasady działania Fundacji

§4

1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego.

2. Działalność statutowa Fundacji w całości jest prowadzona jako działalność nieodpłatna
w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
§5

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział III

Cele i formy działania Fundacji

§6
1. Celem Fundacji jest:

a) pomoc dzieciom i młodocianym dorosłym pokrzywdzonym przez los ze względów zdrowotnych oraz społecznych.

b) udzielanie pomocy osobom oraz rodzinom dotkniętym problemem uzależnień.

c) Fundacja może udzielać pomocy instytucjom działającym na rzecz dzieci, takim jak: szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka, inne fundacje i stowarzyszenia, a także instytucjom, fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób i rodzin z problemem uzależnień.

§7

Fundacja realizuje cele określone w Statucie przez:

1. Dofinansowanie lub finansowanie odpłatnych form leczenia i rehabilitacji.

2.Udzielanie pomocy szpitalom, ośrodkom rehabilitacyjnym, innym placówkom medycznym, domom dziecka, innym fundacjom i stowarzyszeniom.

3. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej dzieciom i młodocianym dorosłym zaliczonych do grona podopiecznych fundacji.

4. Udzielanie pomocy rodzinom bądź opiekunom dzieci lub młodocianych dorosłych będących pod opieką fundacji, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach krajowych i zagranicznych.

6. Organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze .

7. Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.

8. Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych, naukowych i publicystycznych dotyczących działalności Fundacji.

9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

10. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów związanych z problemami dotyczącymi osób, które zostały zaliczone do grona podopiecznych Fundacji.

11. Udzielanie pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem uzależnień.

12. Udzielanie pomocy osobom dorosłym dotkniętym problemem uzależnień.

13.Prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego.

14. Gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu utrzymania i wspierania tych działań, programów i placówek.

15. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.

16. Prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek. Programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń, w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

17. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z alkoholem i narkotykami oraz problematyka innych uzależnień i zdrowia psychicznego.

18. Współprace z administracją państwową i samorządową oraz z osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi sie profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień i zdrowia psychicznego w kraju i za granicą.

19. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie lecznictwa zamkniętego w szpitalach, lecznictwa otwartego w przychodniach. Poradniach i ośrodkach,

20. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy i opieki społecznej osobom uzależnionym, chorym psychicznie oraz ich rodzinom poprzez zapewnienie opieki wychowawczej i społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

21. Realizowanie zadań zlecanych przez administracje państwową i samorządową.

22. Wspieranie innych działań, wynikających z potrzeb działalności Fundacji i uznanych przez Zarząd Fundacji za celowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§8
1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji - organ kontroli i nadzoru;

b) Zarząd - organ zarządzający i wykonawczy;

§9

1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą", składa się z Przewodniczącego Rady oraz od jednego do pięciu członków wybieranych przez Fundatorów. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatorów następuje na okres bezterminowy.

2. Członka Rady mogą odwołać Fundatorzy lub Rada Fundacji. Odwołanie następuje
w drodze głosowania większością głosów przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy.

3. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Fundator lub upoważniona przez niego osoba.

§10

1. Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:

a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd,

zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
b) nadzór nad działalnością Zarządu,

c) wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji,

d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;

e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

f) w razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, inicjatywy pozostałych członków Rady, na wniosek jednego lub obu Fundatorów lub na wniosek Zarządu.

2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50 % członków Rady. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.

3. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek członków Rady pod warunkiem, że Rada jednomyślnie wyrazi aprobatę dla takiego wniosku.

4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, działania na szkodę Fundacji, rażącego naruszenia postanowień statutu, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania o którym mowa w §9 ust. 2

5.Członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Zarząd
§12

1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. W skład zarządu fundacji może wchodzić od dwóch do pięciu osób.

4. Funkcję prezesa zarządu pełni jeden z Fundatorów lub osoba wskazana przez Fundatorów.

5. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.

6. Członków Zarządu odwołują Fundatorzy lub Rada Fundacji większością głosów. Odwołanie następuje w drodze głosowania większością głosów przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków Rady.

7. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa i członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia podejmują Fundatorzy .

8. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego prezes. Posiedzenia te bywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu.

10. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa, działania na szkodę Fundacji, rażącego naruszenia postanowień statutu, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania o którym mowa §12 pkt. 6

11. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady Fundacji, a także:

a) uchwalanie rocznych planów finansowych;

b) uchwalanie regulaminów;

c) powoływanie, w miarę potrzeb, podległych jej jednostek zakładów oraz ich kierowników;

d) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody;

e) podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy,

f) rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez

Radę Fundacji.
g) nabywanie i zbywanie nieruchomości;

h) przyjmowanie zapisów i spadków subwencji i darowizn

i) przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Fundacji

j)rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji;

k) Zarząd co roku, do końca kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji

l) do bieżącej obsługi zadań Fundacji oraz jej organów Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji oraz powołać Dyrektora Biura Fundacji, określając jego kompetencje do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć

m) w miarę potrzeb Zarząd może powołać dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności fundacji.

n) Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres mocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

§14

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Czynności wykonawczo - zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba.

3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych przez nią utworzonych i jej podległych.

§15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie zwykłego zarządu oraz zakresie przekrajającym zwykły zarząd uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział V

Majątek i dochody Fundacji

§16

1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 2000 złotych.
2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1000,- zł na cele działalności gospodarczej.

3. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§17

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:

a) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

b) darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;

c) środki ze zbiórek i imprez publicznych;

d) dochody z działalności gospodarczej;

e) wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;

f) odsetki bankowe;

2. Sposób wewnętrznej dystrybucji i wykorzystania środków odbywa się zgodnie z przedmiotem działalności określonym w statucie oraz przepisami praw powszechnie obowiązującego.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§19

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza Fundacji

§20

1.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą z której całość dochodu będzie przeznaczona na realizację jej celów statutowych. Fundacja może uczestniczyć także w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą .

§21

1.Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w formie organizacyjnie wydzielonej - przez zakłady i inne jednostki organizacyjne Fundacji zwane jej zakładami.

2. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi. Zakres i zasady działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§22

1.Decyzję w przedmiocie zmiany wszelkich postanowień statutu Fundacji oraz Zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością głosów. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów, w razie śmierci jednego z fundatorów, decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji jednego Fundatora.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.

3. Decyzję w przedmiocie likwidacji fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością głosów przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby członków Zarządu. Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów, w razie śmierci jednego z fundatorów, decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji jednego Fundatora.

4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.

5. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd. Składniki te będą przekazane zakładom opieki, szpitalom i/lub fundacjom zajmującym się opieką nad dziećmi. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w §2 pkt9.